โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ในระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2565


  • กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 นำโดยอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของ การจัดกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิญโชคศรขวัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง กรอบของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินให้เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx และผลลัพธ์ หมวด 7 และการให้ข้อเสนอแนะและแนวทางของ (Screening) การประเมินภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx 200 เนื่องจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายให้สำเร็จ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตระหนักและให้ความสำคัญกับการจัดทำโครงร่างองค์กร โดยการมีส่วนของบุคลากร นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นจึงกำหนดจัดกิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร การจัดทำกลยุทธ์ การกำหนดนวัตกรรมระบบงานและสมรรถนะหลัก การกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รวมไปถึงการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Mar 18, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม