ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์


  • วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Zoom Meeting)

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Jan 28, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม