ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565


  • วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Jan 27, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม