อบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่ "ทรัพย์สินทางปัญญากับนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่"


  • วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่ ในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญากับนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ ได้รับเกียรติจาก คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธานเปิดประชุม

Posted by : อัจฉรา วงษ์หา

ปรับปรุง : Mar 31, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม