โครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว


  • วันที่ 28 ธันวาคม มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว ณ กศน.ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ และ ผศ.รัชดาภรณ์ ตัณติกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้

Posted by : อัจฉรา วงษ์หา

ปรับปรุง : Dec 28, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม