ประชุมหารือประเด็นกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ


  • วันที่ 8 มีนาคม 2564 ประชุมหารือประเด็นกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสวนไผ่ by ยายลี ณ ห้องประชุม 3025 อาคารสิงหาราม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คุณจุไรรัตน์ คงล้อมญาติ ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ ร.ต.กิตศักดิ์ เขนยทอง ผู้ประกอบการสวนไผ่ by ยายลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจคำ อาจารย์ ดร.พิชิต โชดก และอาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Posted by : Amnat Kaeophupha

ปรับปรุง : Mar 08, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม