วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่


  • วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 The 15th Conference on Industrial Operations Development (CIOD 2024) ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ แนวคิดในการพัฒนางานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ของนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : May 28, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม