สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีประดิษฐ์ในการเขียนบทความวิจัย เรื่อง การใช้โปรแกรม quillbot และการใช้โปรแกรม ChatGPT


  • สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีประดิษฐ์ในการเขียนบทความวิจัย เรื่อง การใช้โปรแกรม quillbot และการใช้โปรแกรม ChatGPT เพื่อพัฒนาการเขียนบทความวิจัย รุ่นที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 และ รุ่นที่ 3 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31105 ชั้น 2 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : May 28, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม