วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชไร้ดินเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบัน รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านระบาง ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชไร้ดินเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบัน รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านระบาง ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยธิดา ทานาค เป็นวิทยากรให้ความรู้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : May 28, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม