ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่ ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค


  • ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประกอบด้วยด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร และด้านอุตสาหกรรม โครงการปฏิรูประบบบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และโครการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านกลไกการขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) และจัดนิทรรศการแสดงเผยแพร่ผลงานจากโครงการ

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : May 28, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม