วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนพระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.อ.โชติ ภาคอินทรีย์ นายกสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเปิดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็น ณ เรือน


  • วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนพระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.อ.โชติ ภาคอินทรีย์ นายกสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเปิดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็น ณ เรือนรักษ์คลองโพธิ์ ตำบลลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก และ อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็น วิทยากรเวทีประชาคมระดมความคิดเห็น

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : May 28, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม