นที่ 8 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าและเทคนิคการขายสินค้าผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ ให้ความรู้แก่กลุ่มเศษผ้าประดิษฐ์สร้างอาชีพ ตำบลมหาราช ณ ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าและเทคนิคการขายสินค้าผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ ให้ความรู้แก่กลุ่มเศษผ้าประดิษฐ์สร้างอาชีพ ตำบลมหาราช ณ ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ฤดี เสริมชยุต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด เป็นวิทยากรให้ความรู้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : May 28, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม