วันที่ 29 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ และ ผศ.ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ ร่วมพิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และ ระดับนานาชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ "Ultimate Low-Carbon City Innovative Management" ณ ห้องประชุมร


  • วันที่ 29 มีนาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และ ระดับนานาชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ "Ultimate Low-Carbon City Innovative Management" ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : May 28, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม