สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดำเนินการจัดงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2023)


  • ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดำเนินการจัดงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2023) ณ โรงแรม The Classic Kameo Hotel & Serviced Apartments ภายในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2023) ณ วันที่ 21 กันยายน 2566 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและ รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร นายกสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) เป็นผู้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) และ Session Chair ทั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) โดยศาสตราจารย์ จากประเทศญี่ปุ่น 2 ท่าน และประเทศไทย 1 ท่าน ได้แก่ 1.Prof. Yoshikazu Miyanaga จาก Chitose Institute of Science and Technology, Chitose, Japan การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Autonomous Small Robot with Robust Speech Recognition and Its Consumer Product” 2.Reutai Jongsarit จาก National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Thailand การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Siam Soft Power Challenging for Developing STEAM Activities in Classroom” 3.Prof. Akira Taguchi, Director of International Center จาก Tokyo City University, Japan การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Tokyo City University's SDGs -Education and Research” การจัดงานในครั้งนี้ มีผู้มานำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งสิ้น 60 เรื่อง และมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 129 คน การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และเกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Sep 22, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม