วันที่ 7 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร. ภาวินีย์ ธนาอนวัช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อเข้าใจรากของทุนทางวัฒนธรรม” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง


  • วันที่ 7 กันยายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ ดร. ภาวินีย์ ธนาอนวัช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสารภี พูลศิริ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นายอวิรุธ เจีมฮวดหลี เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อเข้าใจรากของทุนทางวัฒนธรรม” ในวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง โดย อาจารย์ ดร.ญาณิศา เผื่อนเพาะ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนภายใต้กรอบการวิจัย การขับเคลื่อนทุน ทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้วิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ และการดำเนินการค้นหารากของทุนวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการกระตุ้นจิตสำนึกในคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่นในพื้นที่วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Sep 07, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม