วันที่ 7 กันยายน 2566 ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และเสวนาภาคีเครือข่ายราชภัฏด้าน การบริหารจัดการระบบและกลไกนวัตกรรมพร้อมใช้ (Appropriate Technology (App Tech) ณ ห้องประช


  • วันที่ 7 กันยายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 24 แห่งและหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และเสวนาภาคีเครือข่ายราชภัฏด้าน การบริหารจัดการระบบและกลไกนวัตกรรมพร้อมใช้ (Appropriate Technology (App Tech) ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลลูน ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย 2566

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Sep 07, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม