วันที่ 5 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) (EEAAT) จัดประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน iSTEM-Ed 2023


  • วันที่ 5 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) (EEAAT) จัดประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน iSTEM-Ed 2023 โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผูศ.ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุม

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Sep 07, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม