วันที่ 31 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมรับฟังผล และตอบข้อซักถามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2565


  • วันที่ 31 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับฟังผล และตอบข้อซักถามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมต้นโมก โดยในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาตามลำดับ โดยมีค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของผลการประเมินเท่ากับ 4.69

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Aug 31, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม