วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินกิจกรรม การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง


  • วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินกิจกรรม การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ปี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ของคณะคุศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบเป้าหมายครัวเรือนพื้นที่ในจังหวัดอ่างทอง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Aug 30, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม