ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนว


  • ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการครอบครัวพลังบวกปีที่ 3 จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี และ ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก รศ.นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และ วิทยากร ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร จากศูนย์พัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EFs) เด็กด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก “101” Educare Center ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ผศ.ดร.พัชรินทร์ เสรี และผู้นำชุมชนแกนนำครอบครัวพลังบวกจาก 4 พื้นที่ คลองจิก อำเภอบางปะอิน ไทรน้อย อำเภอบางบาลบ้านหีบ อำเภออุทัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Feb 03, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม