วันที่ 5 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการจัดประชุมระดมความเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


  • สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการจัดประชุมระดมความเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง “การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ภายใต้โครงการ การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ตามโครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ และอาจารย์ ดร.สมเกียรติ แดงเจริญ เป็นวิทยากร

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jan 05, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม