วันที่ 19 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา าเข้าร่วมงานในนามเจ้าภาพร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16


  • วันที่ 19 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวอัจฉรา วงษ์หา เจ้าหน้าที่วิจัย และนางสาวบงกช สมหวัง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมงานในนามเจ้าภาพร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี หัวข้อ "50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ สินค้ากระเป๋าหนังบ้านลำไทร และกระเป๋าสานบ้านลำไทร ของกลุ่มกระเป๋าหนังบ้านลำไทร ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้าร่วมจัดแสดง และจำหน่ายภายในงาน กิจกรรม University Supermarket อีกด้วย

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Dec 20, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม