วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานประชุมวิชาการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 (ARUCON2022)


  • วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานประชุมวิชาการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 (ARUCON2022) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาศให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิจัย ท้้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และการบรรยาย ในหัวข้อ ผ้าลายจุฬาพัสตร์ : กระบวนการสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Dec 20, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม