วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน โครงการพัฒน


  • วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้โครงการครอบครัวพลังบวก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีแผนในการสำรวจข้อมูลสถานการณ์และพัฒนาศักยภาพทักษะพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมศักยภาพทักษะพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Dec 15, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม