นที่ 7 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน เพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 1/2565


  • วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดงานรประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน เพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธาน

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Dec 08, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม