ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นักวิจัย กลุ่มศรีอยุธยา เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพิ้นที่ RDI Manager”


  • ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นักวิจัย กลุ่มศรีอยุธยา เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพิ้นที่ RDI Manager” ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการท่องดที่ยงโดยชุมชนเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าอันลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Nov 28, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม