วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน ธรรมะบำรุงจิต ศิลปะบำรุงใจ อยู่ใกล้ความสุข รุ่นที่ 1


  • ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน ธรรมะบำรุงจิต ศิลปะบำรุงใจ อยู่ใกล้ความสุข รุ่นที่ 1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน ธรรมะบำรุงจิต ศิลปะบำรุงใจ อยู่ใกล้ความสุข รุ่นที่ 1 ณ กศน.ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก พระมหา พรณรงค์ เขมวโร (พรณรงค์ อ่อนโยน) เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้สูงอายุ เพื่อทำให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของตนเอง สังคม และโลกยุคปัจจุบัน และสามารถอยู่ร่วมในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Nov 25, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม