วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วม เสวนาสร้างเครือข่าย หัวข้อ “The Future of Health :Medical Technology for Sustainable


  • วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วม เสวนาสร้างเครือข่าย หัวข้อ “The Future of Health :Medical Technology for Sustainable Healthcare “ จัดโดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ณ TU-Bualuang Mindscape ชั้น 4 อาคารสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รีบเกียรติจาก รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา กรรมการผู้จัดการบริษัทเอฟไอทียู จำกัด รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ประธานกรรมการบริษัท อีโอ ไลฟ์เมด จำกัด เป็นวิทยากร

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Nov 25, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม