วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการประชุม เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ ชุมชนแบบยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการประชุม เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ ชุมชนแบบยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดแนวทาง การดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ ชุมชนแบบยั่งยืน โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธาน

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Nov 24, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม