วันที่ 21 พฤศติกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสถาบันการศึกษา


  • วันที่ 21 พฤศติกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจาก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในนาม อว.ส่วนหน้าจังหวัดอ่างทอง (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสถาบันการศึกษา จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด โดยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภูมิภาค และเพื่อให้การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภูมิภาค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานร่วมลงนามฯ จำนวน 62 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย จำนวน 55 แห่ง และวิทยาลัยชุมชน จำนวน 7 แห่ง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีระยะเวลาของความร่วมมือ 5 ปี โดยสำนักงานปลัดและสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันกำหนดกรอบและแนวทางความร่วมมือ ดังนี้ 1. จัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภูมิภาค 2. ขับเคลื่อนกิจกรรมและแผนงาน/โครงการ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 3. ติดตามการดำเนินกิจกรรมและแผนงาน/โครงการในจังหวัด / กลุ่มจังหวัด / ภูมิภาค

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Nov 24, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม