วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดสัมมนา เรื่อง “การถอดบทเรียนความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”ภายใต้ โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ


  • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดสัมมนา เรื่อง “การถอดบทเรียนความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”ภายใต้ โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ โดยมี ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด และ ได้รับเกียรติจาก คณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ (คณะวิทยาการจัดการ) 4. อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์ (คณะครุศาสตร์) 5. อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) และมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม 6 หน่วยงาน และหน่วยงานอื่นๆ ต่อไปนี้ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะครุศาสตร์ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - สถาบันวิจัยและพัฒนา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Nov 11, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม