วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม รับฟังการชี้แจง ในหัวข้อ เรื่องการจัดทำสัญญาให้ทุ


  • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม รับฟังการชี้แจง ในหัวข้อ เรื่องการจัดทำสัญญาให้ทุนแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting และ Facebook ของระบบ NRIIS เวลา 10.00 - 12.00 น. เพื่อรองรับการจัดทำสัญญาให้ทุนในรูปแบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Nov 08, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม