วันที่ 25 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ได้ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ในงานนิทรรศการ “ชิม ช็อป เพลินเดินตลาดงานวิจัย”


  • สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ได้ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ในงานนิทรรศการ “ชิม ช็อป เพลินเดินตลาดงานวิจัย” เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรมได้เห็นบทบาทของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในการนำวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งมิติเชิงวิชาการ นโยบายสังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Oct 26, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม