วันที่ 17 กันยายน 2565 ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย


  • วันที่ 17 กันยายน 2565 ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ในงานจัดสัมมนา “สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบสู่การนำงานวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ” ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Sep 21, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม