วันที่่ 14 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัด กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้กับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่่ 14 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพ และ ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุฑามาศ ยิ้มวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้กับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Sep 14, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม