วันที่่ 12 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบและวางแผนการตลาดและขายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ให้กับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่่ 12 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ออกแบบและวางแผนการตลาดและขายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์” วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพ ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.สวิตา อยู่สุขขี และผศ.สิริพร อินทสนธิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้กับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Sep 13, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม