วันที่ 12 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัด กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การคำนวนต้นทุนและกำหนดราคาขาย ของผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มชาวบ้านตำบลบ้านหีบ อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 12 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การคำนวนต้นทุนและกำหนดราคาขาย ของผลิตภัณฑ์ขนมจิ้งหรีด Snack Cricker และ ผลิตภัณฑ์บ้านหีบไฮโดรโปนิกส์ ตำบลบ้านหีบ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพ โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.เลิชชายสถิย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประทานในพิธีเปิด และ ได้รับเกียร์จาก อาจารย์สุภลัคน์ จงรักษ์ อาจารย์ ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช, ผศ.ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน และ ผศ.ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้กับกลุ่มชาวบ้านตำบลบ้านหีบ อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Sep 12, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม