วันที่ 9 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การคำนวนต้นทุนและกำหนดราคาขาย ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก


  • วันที่ 9 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การคำนวนต้นทุนและกำหนดราคาขาย ของผลิตภัณฑ์ชุมชน จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย EM Ball (อีเอ็มบอล) และกระถางผักตบชวา" ณ วิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพ โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช, ผศ.ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน, ผศ.ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ และอาจารย์สุภลัคน์ จงรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้กับกลุ่มชาวบ้านตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Sep 09, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม