วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินกิจกรรมการลงพื้นที่การติดตามและเยี่ยมชมพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำบลราชค


  • วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินกิจกรรมการลงพื้นที่การติดตามและเยี่ยมชมพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) กิจกรรม การติดตามประเมินผลและการสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่การดำเนินงานโครงการฯของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในพื้นที่ ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษา งานยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ อาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี โกสิทธิ์ อาจารย์จากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีคมกฤช ตรีประดับ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ผู้ดูแลโครงการในพื้นที่ตำบลราชคราม) และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในโครงการฯให้การต้อนรับ

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Aug 19, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม