สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022


  • สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022 "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง และยั่งยืน" เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนนครศรีอยุธยา ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธิเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ และมีการจัดแสดงผลงานวิจัย "แอปพลิเคชันสำหรับเด็กออทิสติก ภาษาสนุก" "โมบายแอปพลิเคชัน สำหรับคัดกรองเด็กอนุบาลที่เสี่ยงบกพร่องการเรียนรู้ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และทางสติปัญญา" โดยคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Aug 09, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม