วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินกิจกรรมการลงพื้นที่การติดตามและเยี่ยมชมพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที


  • นที่ 25 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษา งานยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมการลงพื้นที่การติดตามและเยี่ยมชมพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) กิจกรรม การติดตามประเมินผลและการสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่การดำเนินงานโครงการฯ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที่ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี นางนภารัตน์ จำเนียร หัวหน้างานวิทยวิชาการ นางละเอียด รามคุณ หัวหน้างานทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในโครงการให้การต้อนรับ

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jul 27, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม