วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา อว.ส่วนหน้าจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุม (ออนไลน์) กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำหนด Account ในการเข้าถึงข้อมูล ของอว.ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ


  • วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา อว.ส่วนหน้าจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุม (ออนไลน์) กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื้อง การกำหนด Account ในการเข้าถึงข้อมูล ของอว.ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อการดำเนินงานติดตาม การดำเนินงานตำบลของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอ่างทองโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดอ่างทอง (อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดอ่างทอง) และนางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยผู้ประสานงาน อว.ส่วนหน้าจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุม

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jul 25, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม