วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินกิจกรรมการลงพื้นที่การติดตามและเยี่ยมชมพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการย


  • วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนายนัฐพงษ์ สาระเมฆ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปท้องถิ่น งานบริการวิชาการ ดำเนินกิจกรรมการลงพื้นที่การติดตามและเยี่ยมชมพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) กิจกรรม การติดตามประเมินผลและการสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่การดำเนินงานโครงการฯของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพื้นที่ ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี ผศ.ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์ อาจารย์อัณธิกา เสงี่ยมใจ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในโครงการให้การต้อนรับ

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jul 25, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม