วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัด กิจกรรม การสนทนากลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็


  • วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัด กิจกรรม การสนทนากลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน โดยมีตัวแทน ผู้บริหาร อาจารย์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ งานบริการวิชาการและฝึกอบรม และตัวแทนนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jul 25, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม