วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่การติดตามและเยี่ยมชมพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


  • วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษา งานยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมการลงพื้นที่การติดตามและเยี่ยมชมพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) กิจกรรม การติดตามประเมินผลและการสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่การดำเนินงานโครงการฯของคณะครุศาสตร์ ในพื้นที่ ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมี ดร.นรเศรษฐ์ เตชะ ดร.นริสานันท์ แมนผดุง ดร.ภูษณิศา สุวรรณศิลป์ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในโครงการให้การต้อนรับ

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jul 25, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม