สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการทำสัญญาการจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ของ สปอว. 4 ตำบล


  • สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการทำสัญญาการจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) และระดมความคิดเห็นเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการ C-01 ส่งในระบบ PBM ของ สปอว. 4 ตำบล คือ ตำบลหนองปลิง ตำบลคลองจิก ตำบลบ้านชุ้ง ตำบลบ้านหีบ

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jul 08, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม