วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ในรูปแบบออนไลน์


  • สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jul 01, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม