การประชุมหารือผลการถอดบทเรียนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบออนไลน์


  • วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษาประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้แทน หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดอ่างทอง (อว.ส่วนหน้าจังหวัดอ่างทอง) เข้าร่วมการประชุมหารือผลการถอดบทเรียนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบออนไลน์

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jul 01, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม