วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขาย การทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์จักสาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขาย การทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์จักสาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ฤดี เสริมชยุต และ อาจารย์ ญาณิศา เผื่อนเพาะ เป็นวิทยากรมามอบความรู้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jul 01, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม