วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลิตเครื่องจักสานให้สามารถเข้าสู่ช่องทางการตลาดและสามารถจำหน่าย โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอนุทิน แก้วก้อนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมี อาจารย์ ดร. ฤดี เสริมชยุต และ ผศ.ดร.อรพิมพ์ สุขสุวรรณ เป็นวิทยากรมามอบความรู้

Posted by : นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

ปรับปรุง : Jul 01, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม